In vrijheid kamperen

Annuleringskostenverzekering - algemene voorwaarden ann04

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekerde(n)de op het polisblad als zodanig vermelde personen; Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij; Reis het geboekte vervoer en/of verblijf; Reissom het bedrag, gelijk aan de verschuldigde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf; Annuleringskosten de aan de reis-/vervoersorganisatie of verhuurder rechtens verschuldigde annuleringskosten, omvattende de gestorte inschrijvingsgelden, de geheel of gedeeltelijk betaalde reis-/huursom of de eventuele overboekingkosten; Aankomstvertraging vertraging - van boot, bus, trein of vliegtuig - bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken gelegen buiten de wil van verzekerde, de reis- of vervoersorganisatie; Afbreking de voortijdige terugkeer of door ziekenhuisopneming verhinderde voortijdige terugkeer naar de woonplaats van verzekerde; Pro rata-vergoeding een vergoeding in verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het aantal dagen van de reis of huur.

 

Artikel 2 - Omvang van de dekking

A. Annulering

Recht op vergoeding van annuleringskosten bestaat, als de reis- of huurovereenkomstmoet worden geannuleerd ten gevolge van één van de hierna genoemde onzekere gebeurtenissen

1. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van verzekerde;
2. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van niet-meereizende familieleden van verzekerde in de 1e of 2e graad;
3. het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan vaneen voor de reis of het verblijf verplichte inenting;
4. een van belang zijnde zaakschade door brand, explosie, blikseminslag, inbraak, storm of overstroming, die het eigendom van verzekerde of het bedrijf, waarbij deze werkzaam is, treft en zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt;
5. onvrijwillige werkloosheid van verzekerde ten gevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf, waarbij hij werkzaam is;
6. het door verzekerde, die ten gevolge van onvrijwillige werkloosheid een uitkering geniet, aanvaarden van een dienstbetrekking van tenminste20 werkuren per week, hetgeen zijn aanwezigheid tijdens de reis-/huurperiode noodzakelijk maakt;
7. het na een afgelegd eindexamen onverwacht opgeroepen worden van verzekerde voor een herexamen, dat uitsluitend tijdens de reis-/huurperiode kan worden afgelegd;
8. bij voorgenomen verblijf van verzekerde bij in het buitenland woonachtige familie: plotseling optredende ernstige ziekte, ernstig ongeval letsel of overlijden van een van die familieleden, waardoor deze familie verzekerde niet kan huisvesten;
9. het - in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de reis tot de laatste dag van de reisduur/huurperiode - door verzekerde onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning;
10. het uitvallen van het door verzekerde voor de reis te gebruikenprivé-vervoermiddel door diefstal, brand, explosie of enig van buitenkomend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomst datum op de plaats van bestemming;
11. zwangerschap van een verzekerde.

 
B. Aankomstvertraging

In geval van aankomstvertraging bestaat recht op pro rata-vergoeding over de reis-/huursom voor elke ongenoten reisdag, met dien verstande dat voor vertraging van 8 tot 20 uur 1 dag, van 20 tot 32 uur 2 dagen en van langer 3 dagen worden vergoed; een en ander uitsluitend voorreis-/huurarrangementen langer dan 3 dagen.

 
C. Afbreking

Als de reis voortijdig wordt afgebroken ten gevolge van één van de onder sub A 1 tot en met 9 van dit artikel genoemde gebeurtenissen, bestaat recht op pro rata-vergoeding over elke ongenoten reisdag meteen maximum van 40 dagen. Bij door ziekenhuisopneming verhinderde voortijdige terugkeer, geldende opnamedagen, vallende in de reis-/huurperiode, als ongenoten reisdagenechter uitsluitend voor de tot het gezin van getroffene behorende verzekerden. Eventuele restituties van de zijde van hotel, reis-/vervoersorganisatie of verhuurder worden op de te verlenen vergoeding in mindering gebracht. Als een verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering of afbreking, hebben ook de met hem samen reizende verzekerden dit recht. Voor alle verzekerden tezamen zal geen hogere vergoeding worden verleend dan voor de verzekerden behorende tot 4 gezinnen. Buitengezinsverband wonende verzekerden worden geacht elk tot een afzonderlijkgezin te behoren. Bij annulering of afbreking door verzekerden, behorende tot meer dan 4 gezinnen, wordt de te verlenen vergoeding verdeeld over alle verzekerden, naar verhouding van ieders aandeel in het verzekerde bedrag. Indien uit het polisblad blijkt dat de zakenclausule van toepassing is(zakenclausule Ja) geldt dat als de voor de zakelijke activiteiten van verzekerde door die verzekerde aangestelde zaakwaarnemer door gebeurtenissengenoemd in artikel 2 sub A lid 1, 2, 4 en 5, als zij betrekking hebben op deze zaakwaarnemer, verhinderd is de waarneming uit te oefenen en er geen vervangende waarnemer is te regelen en het dien ten gevolge absoluut noodzakelijk is dat verzekerde annuleert, later vertrekt of voortijdig terugkeert, bestaat recht op vergoeding wegens annulering of afbreking. 

 

Artikel 3 - Uitsluitingen

Geen uitkering wordt verleend voor een schade

1. als gevolg van omstandigheden die reeds bij het boeken van de reisde noodzaak of wenselijkheid van annulering, later vertrek, voortijdige terugkeer of ziekenhuisopneming redelijkerwijze konden doen verwachten;
2. als gevolg van gebeurtenissen die direct of indirect het gevolg zijn van een aan verzekerde bekende ernstige kwaal of ernstige ziekte op grond waarvan verzekerde, als vóór de boeking van de reis de behandelend arts gevraagd zou zijn of de geplande reis medisch gezien verantwoord was, geen toestemming zou krijgen;
3. als gevolg van gebeurtenissen verband houdende met ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde of bij diens familieleden in de 1eof 2e graad vóór de ingangsdatum van deze verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van toepassing voorreizen waarvan de boekingsdatum meer dan 7 dagen is gelegen vóórde ingangsdatum van deze verzekering.
4. die rechtstreeks of middellijk verband houden met of veroorzaakt zijn door oorlog of burgeroorlog; In geval van oorlog of burger oorlog ter plaatse en ten tijde van de gebeurtenis zal de maatschappij niet tot uitkering zijn verplicht, tenzij degene die uitkering verlangt bewijst dat de schade hiermee geen verband houdt
5. welke rechtstreeks of onmiddellijk verband houden met of veroorzaakt zijn door verzekerde`s deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, staking, oproer of terreurdaad;
6. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties is ontstaan.05-04

 

Artikel 4 - Verplichtingen bij annulering

Verzekerde of belanghebbende is verplicht

1. de maatschappij onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24 uur (zonenfeestdagen niet meegerekend) in kennis te stellen van omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot een aanspraak op vergoeding uit hoofde van deze verzekering;
2. op verzoek van de maatschappij een authentiek bewijsstuk over teleggen, als uit hoofde van deze verzekering aanspraak op vergoeding wordt gemaakt. Het recht op uitkering vervalt, als verzekerde of belanghebbende nalatig is in de vervulling van enige op hem rustende verplichting.

 

Artikel 5 - Verzekerd bedrag, geldigheid enpremiebetaling en restitutie

Het verzekerde bedrag (reis-/huursom) dient gelijk te zijn aan de prijs van het reis/huurarrangement. De verzekering gaat in op de ingangsdatum zoals vermeld op het polisblad nadat de totaal verschuldigde premie en kosten zijn voldaan aan de maatschappij of aan de tussenpersoon, die met de inning van de premie en de afgifte van de polis is belast en eindigt op de op het polisblad aangegeven einddatum van het arrangement. De verzekering is slechts geldig indien zij binnen 7 dagen na het boeken van het arrangement wordt afgesloten; reeds betaalde premie voor een ongeldige verzekering wordt ten volle gerestitueerd. Geen restitutie van betaalde premies wordt verleend anders dan bij annulering van de reis-of huurovereenkomst door reis-/vervoersorganisatie of verhuurder Recht op teruggave van premie bestaat niet - behoudens in met name genoemde gevallen - indien de maatschappij reeds was begonnen risico te lopen.

 

Artikel 6 - Adres

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekerde kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen of mededelingen worden geacht verzekerde te hebben bereikt.

 

Artikel 7 - Vervaltermijn

Wanneer de maatschappij van oordeel is dat zij voor een gemelde schade tegenover verzekerde geen of beperkte verplichtingen heeft zal zij de verzekerde of de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt, daarvan schriftelijk mededeling doen. Iedere vordering op de maatschappij vervalt, indien verzekerde een geschil daarover niet binnen één jaar na dagtekening van de schriftelijke mededeling aanhangig maakt bij de bevoegde rechter.

 

Artikel 8 - Wettelijke interessen

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek zullen - in afwijking van wat daarover in dit wetsartikel is bepaald -uitsluitend verschuldigd worden vanaf de dag, dat zij in rechte worden gevorderd.

 

Artikel 9 - Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot: De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

+31 (0)222 316 258
Mijn Robbenjager